Crusaders Quest 中文維基
Advertisement
Paladins.jpg
聖騎士.png

專長於保護同伴跟重擊敵人。


聖騎士於戰場上會站立於最前的位置,勇猛地攻擊敵方。聖騎士的魔法防禦力永遠也比物理抵抗力高。代表的傳說勇士為發誓的克瑞姆希爾

戰士聖騎士克魯賽德戰記中扮演重要的近戰攻擊手。相比於弓箭手獵人, 他們擁有較高的血量和防禦力。

傳說級[]

Kriemhild.png
Cursed Kriemhild.png
Kriemhild of Misfortune.png
Kriemhild of Massacre.png
Kriemhild of Protection.png
Kriemhild of Oath.png
Roland.png
Strong Roland.png
Monk Roland.png
Shining Roland.png
Roland of Juntice.png
Roland of Honor.png

大師級[]

Thor.png
Thor of the North.png
Thor of Severe Cold.png
Alexander.png
King Alexander the Great.png
Emperor Alexander.png
Achilles.png
Hero Achilles.png
War God Achilles.png
Pirate Drake.png
Nobleman Drake.png
White Beard Drake.png
Vane.png
Vane of Dark.png
Vane the Dark Knight.png
Cain.png
Devil Cain.png
True Devil Cain.png
Stanya.png
Stanya the Destroyer.png
Stanya the Annihilator.png
Mundeok.png
Colonel Mundeok.png
General Mundeok.png
V.png
Hunter-V.png
Berserk-V.png
[[File:鋼鐵般的赫克特.png|x100px|link=鋼鐵般的赫克特]]

一般勇士[]

Name Rarity How to Obtain
羅馬士兵 Star.pngStar.pngStar.png 沙漠(正常) 2-19
王室禁衛隊 Star.pngStar.pngStar.png 森林(正常) 1-2
海軍軍官 Star.pngStar.pngStar.png 深海(正常) 3-17
貝爾格里爾斯 Star.pngStar.pngStar.png 火山(正常) 4-11
超級戰隊K Star.pngStar.pngStar.png
安德烈 Star.pngStar.pngStar.png 火山(正常) 4-5
魔研會員 Star.pngStar.pngStar.png 火山 4-21
皇家糾察隊 Star.pngStar.pngStar.png 深海(正常) 3-21
熊大叔 Star.pngStar.pngStar.png
冰層礦工 Star.pngStar.pngStar.png 雪原 1-17
城鎮警衛兵 Star.pngStar.png 森林(正常) 1-15
貴族禁衛隊 Star.pngStar.png 沙漠(正常) 2-5
森林守護者 Star.pngStar.png 沙漠(正常) 1-21
東部王國士兵 Star.pngStar.png 深海(正常) 3-11
美式足球社員 Star.pngStar.png 沙漠 2-12
戰鬥祭司 Star.pngStar.png 火山(正常) 4-17
人氣服務生 Star.pngStar.png
ULT - 28 Star.pngStar.png 雪原 1-5
樵夫 Star.png 森林 1-11
海賊 Star.png 深海(正常) 3-3
見習鐵匠 Star.png 沙漠(正常) 2-23
城鎮流氓 Star.png

全聖騎士列表[]

Monk RolandRoland
勇士名稱 職業 星數 技能 最大攻擊 最大血量 最大爆擊 最大物防 最大魔防 修改
阿基里斯 聖騎士 4 阻止! 145 2810 10 32 179
亞歷山大 聖騎士 4 粉碎大地 102 3653 10 32 179
安得烈 聖騎士 3 噴發的熱情 87 1819 10 26 145
見習鐵匠 聖騎士 1 噴發的熱情 16 884 10 8 39
貝爾格里爾斯 聖騎士 3 粉碎大地 87 1615 17.5 26 245
熊大叔 聖騎士 3 碳酸水之浴 139 3105 10 49 213
V-暴走型 聖騎士 6 無限連斬 403 5225 21 44 247
該隱 聖騎士 4 痛苦漩渦 204 2360 10 19 94
乙支文德 聖騎士 5 勇猛果敢 265 4525 10.5 40 224
被詛咒的克瑞姆希爾 聖騎士 2 龍捲風 61 871 11.5 23 128
惡魔該隱 聖騎士 5 痛苦漩渦 353 3621 10 23 128
東部王國士兵 聖騎士 2 阻止! 32 1104 10 26 144
皇帝亞歷山大 聖騎士 6 粉碎大地 269 8135 10 44 247
森林守護者 聖騎士 2 噴發的熱情 41 1082 10 20 111
大莫離支文德 聖騎士 6 勇猛果敢 403 6571 10.5 46 260
貴族禁衛隊 聖騎士 2 粉碎大地 29 1406 10 20 111
英雄阿基里斯 聖騎士 5 阻止! 252 4310 10 38 213
V-追蹤型 聖騎士 5 無限連斬 285 3876 21 49 277
冰層礦工 聖騎士 3 閃耀光柱 87 1669 15.5 26 145
國王亞歷山大 聖騎士 5 粉碎大地 176 5603 10 38 213
克瑞姆希爾 聖騎士 1 龍捲風 34 547 11.5 16 89
屠殺的克瑞姆希爾 聖騎士 4 龍捲風 217 2262 11.5 37 206
倒楣的克瑞姆希爾 聖騎士 3 龍捲風 130 1464 11.5 30 167
發誓的克瑞姆希爾 聖騎士 6 龍捲風 574 5037 11.5 50 284
守護的克瑞姆希爾 聖騎士 5 龍捲風 377 3470 11.5 44 245
魔研會員 聖騎士 3 破損的柱子 113 1273 10 26 145
文德 聖騎士 4 勇猛果敢 153 2950 10.5 34 158
海軍軍官 聖騎士 3 巨大的船錨 76 1856 10 34 189
貴族德雷克 聖騎士 5 巨大的船錨 252 3825 17.5 38 213
海賊 聖騎士 1 巨大的船錨 23 680 10 8 39
海賊德雷克 聖騎士 4 巨大的船錨 145 2494 17.5 32 179
人氣服務生 聖騎士 2 粉碎大地 41 960 17.5 20 111
美式足球社員 聖騎士 2 粉碎大地 53 757 10 20 146
按此上載聖騎士的快照 聖騎士
一般技能:

UnknownSkill.png  [[|缺少資料]]    [Lvl. 3]

Star.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.pngStar.png

職業: 聖騎士.png 聖騎士
主動效果: 依照消除的方塊數量,給予敵人等同羅蘭魔法防禦 (50/100/350)% 的物理傷害,且 5 秒內自身防禦增加魔法防禦的 25%。
被動效果: 在消除自身方塊 5 秒內,每當自身遭受攻擊時,即可恢復全隊等同羅蘭自身攻擊力 60% 的血量(最多 5 次),另當全隊恢復累積達 8 次,敵人立即昏厥 2 秒,並產生一個羅蘭方塊(冷卻時間 3 秒)。
獲得方法:
備注: None


能力值
攻擊力 血量 爆擊率 物理防禦 魔法防禦
Lvl. 1 353.3 8636.2 11.5 50.5 284.3
Max (Lv. 60) 530 12954.3 75.8 426.5
Max +1 583 14250 83 469
Max +2 636 15545 91 512
Max +3 689 16841 99 554
Max +4 742 18136 106 597
Max +5 795 19431 114 640


勇士升級
升級自 正義的羅蘭 升級到 不適用
正義的羅蘭 [[不適用|不適用]]

Roland of Juntice

羅馬士兵 聖騎士 3 阻止! 61 2365 10 26 145 王室禁衛隊 聖騎士 3 粉碎大地 87 1819 10 26 145 皇家糾察隊 聖騎士 3 粉碎大地 87 1615 18 26 145 城鎮警衛兵 聖騎士 2 粉碎大地 41 960 18 20 111 Shining Roland 超級戰隊K 聖騎士 3 噴發的熱情 113 1273 10 26 145 史拉 聖騎士 4 閃耀光柱 99 2866 10 56 313 粉碎者史拉 聖騎士 6 閃耀光柱 314 6383 10 77 432 破壞者史拉 聖騎士 5 閃耀光柱 185 4396 10 66 373 Strong Roland 索爾 聖騎士 4 噴發的熱情 133 2866 10 42 233 雷神索爾 聖騎士 6 噴發的熱情 370 6383 10 57 321 國王索爾 聖騎士 5 噴發的熱情 239 4396 10 49 277 城鎮流氓 聖騎士 1 阻止! 23 603 17.5 8 39 真・惡魔該隱 聖騎士 6 痛苦漩渦 537 5257 10 26 148 ULT - 28 聖騎士 2 閃耀光柱 41 1082 17.5 20 111 V 聖騎士 4 無限連斬 153 2346 21 32 179 貝恩 聖騎士 4 破損的柱子 145 2494 17.5 32 179 黑暗貝恩 聖騎士 5 破損的柱子 252 4116 13 38 213 黑暗騎士貝恩 聖騎士 6 破損的柱子 384 5554 17.5 44 247 戰神阿基里斯 聖騎士 6 阻止! 384 6258 10 44 247 戰爭祭司 聖騎士 2 阻止! 32 1104 10 26 144 白鬍子德雷克 聖騎士 6 巨大的船錨 384 5554 17.5 44 247 樵夫 聖騎士 1 粉碎大地 16 884 10 14 77
Advertisement