Crusaders Quest 中文維基
Advertisement
Crusaders Quest 中文維基
Wizards.jpg
魔法師.png

專長於強大的範圍攻擊技,並擁有高魔法防禦


魔法師於戰場上會站立於較後的位置,不停施放技能。魔法師的魔法防禦力永遠也比物理抵抗力高。代表的傳說勇士為黑暗魔女桃樂絲

魔法師祭司克魯賽德戰記中扮演重要的支援者。只是比較接近獵人弓箭手的輸出較大攻擊力。

傳說級[]

Dorothy.png
Genius Dorothy.png
Genius Witch Dorothy.png
Purple Light Witch Dorothy.png
Red Witch Dorothy.png
Black Witch Dorothy.png
Cano.png
Top Student Cano.png
Beautiful Cano.png
Transformed Cano.png
Popstar Cano.png
Magical Girl Cano.png

大師級[]

Archon.png
Archon of Limit.png
Archon the Enlightened.png
Korin.png
Grim Reaper Korin.png
Death Messenger Korin.png
Sasquatch.png
Sasquatch of Cold.png
Freezing Sasquatch.png
Lilith.png
Night Queen Lilith.png
Night Goddess Lilith.png
Rachel.png
Succubus Rachel.png
Succubus Queen Rachel.png
Alice.png
Queen Alice.png
Spade Queen Alice.png
Nazrune.png
Nazrune of Harmony.png
Nazrune of Nature.png
Mondrian.png
Mondrian the Scholar.png
Mondrian the Savant.png
Necron.png
Dark Magician Necron.png
Soul Magician Necron.png

一般勇士[]

勇士 星數 獲取關卡
暴風忍者團 Star.pngStar.pngStar.png 深海(正常) 3-13
斯軍團女巫 Star.pngStar.pngStar.png 雪原 1-29
吸血鬼 Star.pngStar.pngStar.png 火山(正常) 4-23
阿爾卑斯山少女 Star.pngStar.pngStar.png 深海(正常) 3-23
超級戰隊B Star.pngStar.pngStar.png
頓悟的海獺 Star.pngStar.pngStar.png 火山(正常) 4-13
機械少女-0 Star.pngStar.pngStar.png 雪原 1-27
超自然社員 Star.pngStar.pngStar.png 火山(正常) 4-19
聖誕老公公 Star.pngStar.pngStar.png 古代地牢
愛的修可兒拉 Star.pngStar.pngStar.png 活動
寒霜魔法師 Star.pngStar.pngStar.png 雪原 1-23
魔女宅急便 Star.pngStar.png 深海(正常) 3-21
平凡魔法師 Star.pngStar.png 沙漠(正常) 2-3
皇家魔法學生 Star.pngStar.png 沙漠(正常) 2-17
德魯伊特精靈 Star.pngStar.png 火山(正常) 4-3
書研會員 Star.pngStar.png 深海(正常) 3-15
窈窕淑女 Star.pngStar.png 火山(正常) 4-17
舞者 Star.pngStar.png 古代地牢
機器人工學家 Star.pngStar.png 雪原 1-11
書獃子 Star.png 森林 1-7
魔法學徒 Star.png 森林 1-13
鄰家爺爺 Star.png 沙漠(正常) 2-23
鐘錶老闆 Star.png 黑與白 B4F

全魔法師列表[]

Beautiful CanoCanoPopstar CanoTop Student CanoTransformed Cano
勇士名稱 職業 星數 技能 最大攻擊 最大血量 最大爆擊 最大物防 最大魔防 修改
愛麗絲 魔法師 4 投擲! 343 1304 21 34 144
雅坎 魔法師 4 流星降落 316 1266 20 42 178
未知的阿肯 魔法師 5 流星降落 554 1952 20 49 212
覺醒的阿肯 魔法師 6 流星降落 850 2834 20 57 246
黑暗魔女桃樂絲 魔法師 6 魔力光線 992 3195 23 50 217
鐘錶老闆 魔法師 1 魔力光線 51 233 35 14 59
平凡魔法師 魔法師 2 嚴寒的暴風雪 64 622 20 20 85
舞者 魔法師 2 魔力光線 91 371 35 20 110
邪靈巫師奈克倫 魔法師 5 被拘束的邪靈 378 2612 21 40 171
閰羅使者桂香 魔法師 6 幻影伏靈咒 604 3611 20 44 189
桃樂絲 魔法師 1 魔力光線 59 346 23 16 68
德魯伊特精靈 魔法師 2 魔力光線 83 488 20 26 111
窈窕淑女 魔法師 2 蝙蝠風暴 118 335 20 20 85
頓悟的海獺 魔法師 3 流星降落 196 803 20 26 111
寒冰結晶莎斯誇奇 魔法師 6 嚴寒的暴風雪 863 2153 35 44 189
寒霜魔法師 魔法師 3 召喚野獸 229 667 20 26 111
天才桃樂絲 魔法師 2 魔力光線 105 550 23 23 98
天才魔女桃樂絲 祭司 3 魔力光線 225 924 23 30 128
勾魂使者桂香 魔法師 5 幻影伏靈咒 397 2488 20 38 163
桂香 魔法師 4 幻影伏靈咒 229 1614 20 32 137
莉莉絲 魔法師 4 流星降落 425 869 20 32 137
阿爾卑斯山少女 魔法師 3 流星降落 196 623 35 26 111
愛的修可兒拉 魔法師 3 致命的甜蜜 513 990 21 42 179
魔法學徒 魔法師 1 流星降落 51 301 20 8 30
魔法少女卡娜 魔法師 6 [[Love Impact!|Love Impact!]] 992 2716 35 50 217
機器女孩 - 0 魔法師 3 魔力光線 254 562 20 26 111
李夢龍 魔法師 4 馬牌分身術 395 1033 21 34 144
狀元及第李夢龍 魔法師 6 馬牌分身術 1042 2312 21 46 198
書生李夢龍 魔法師 5 馬牌分身術 684 1592 21 40 171
納茲倫 魔法師 4 召喚野獸 254 1266 21 64 274
和諧的納茲倫 魔法師 5 召喚野獸 486 1952 21 76 326
自然的納茲倫 魔法師 6 召喚野獸 777 2384 21 88 378
奈克倫 魔法師 4 被拘束的邪靈 218 1968 21 34 144
[[書呆子|書呆子]] 魔法師 1 流星降落 36 391 20 8 30
斯軍團女巫 魔法師 3 嚴寒的暴風雪 196 803 20 26 111
夜之女神莉莉絲 魔法師 6 流星降落 1122 1945 20 44 189
夜之女王莉莉絲 魔法師 5 流星降落 736 1339 20 38 163
鄰家爺爺 魔法師 1 嚴寒的暴風雪 45 391 20 18 77
超自然社員 魔法師 3 蝙蝠風暴 196 623 35 26 111
紫霞魔女桃樂絲 魔法師 4 魔力光線 376 1428 23 37 157
女王愛麗絲 魔法師 5 投擲! 595 2009 21 40 171
瑞秋 魔法師 4 蝙蝠風暴 327 962 35 32 137
紅光魔女桃樂絲 魔法師 5 魔力光線 651 2200 23 44 187
機器人工學家 魔法師 2 魔力光線 73 488 35 155 78
書研會員 魔法師 2 流星降落 118 335 20 20 110
皇家魔法學生 魔法師 2 流星降落 91 478 20 20 85
聖誕老公公 魔法師 3 嚴寒的襪子暴風 356 1439 21 49 208
莎斯誇奇 魔法師 4 嚴寒的暴風雪 327 962 35 32 137
異變的莎斯誇奇 魔法師 5 嚴寒的暴風雪 567 1483 35 38 163
降靈巫師奈克倫 魔法師 6 被拘束的邪靈 575 3792 21 46 198
超級戰隊B 魔法師 3 魔力光線 254 562 20 26 111
黑桃女王愛麗絲 魔法師 6 投擲! 906 2917 21 46 198
暴風忍者團 魔法師 3 幻影伏靈咒 137 1044 20 26 111
女妖之后瑞秋 魔法師 6 蝙蝠風暴 863 2153 35 44 189
女妖瑞秋 魔法師 5 蝙蝠風暴 567 1483 35 38 163
吸血鬼 魔法師 3 蝙蝠風暴 186 819 20 34 144
魔女宅急便 魔法師 2 流星降落 91 371 35 20 85
Advertisement